برای دانلود “دانلود اقتصاد خرد و کلان م اه ان-کارشناسی ارشد” کلیک کنید

عنوان فایل:دانلود اقتصاد خرد و کلان م اه ان-کارشناسی ارشد

دانلود  اقتصاد خرد و کلان م اه ان-کارشناسی ارشد

دانلود اقتصاد خرد و کلان م اه ان-کارشناسی ارشد

دانلود اقتصاد خرد و کلان م اه ان-کارشناسی ارشد…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “ارزيابي سودمندي الگوهاي شمعي ژاپني در بورس اوراق بهادار تهران” کلیک کنید

عنوان فایل:ارزيابي سودمندي الگوهاي شمعي ژاپني در بورس اوراق بهادار تهران

ارزيابي سودمندي الگوهاي شمعي ژاپني در بورس اوراق بهادار تهران

ارزيابي سودمندي الگوهاي شمعي ژاپني در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده در این تحقیق سودمندی گروهی از الگوهای تحلیل تکنیکی کوتاه مدت، تحت عنوان الگوهای شمعی ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحليل شمعی ژاپنی یک تکنیک زمان بندی کوتاه مدت است که اخطارهای خرید و فروش را بر مبنای رابطه بین قیمت های شروع، حداکثر، حداقل و پایانی صادر می کند. داده های تحقیق شامل سری زمانی قیمت های روزانه سهام ۱۷ شرکت پر معامله حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ ۱۳۷۶/ ۱ / ۱۰ تا ۱۳۹۰/ ۹ / ۱۰ ، است.
با استفاده از این داده ها…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید

 

برای دانلود “نقش فناوری اطلاعات در جهانی شدن رفتار خرید کسب و کار ۹ ص” کلیک کنید

عنوان فایل:نقش فناوری اطلاعات در جهانی شدن رفتار خرید کسب و کار ۹ ص

نقش فناوری اطلاعات در جهانی شدن رفتار خرید کسب و کار 9 ص

نقش فناوری اطلاعات در جهانی شدن رفتار خرید کسب و کار ۹ ص

فهرست مندرجات

۱مقدمه
۲فناوری اطلاعات و بازاریابی کسب و کار
۳مدل پیشنهادی
۴عناصر مدل
۵تاثیر فناوری اطلاعات در بازار تجارت جهانی
۶جهانی شدن رفتار خرید
۷متغیرهای تاثیرگذار
۸عوامل تاثیر گذار جهانی (محیطی)
۹جمع بندی
۱۰منابع

فناوری اطلاعات و بازاریابی کسب و کار
تفاوت های بسیاری بین بازارهای کسب و کار مربوط به مصرف کنندگان حقیقی با بازارهای کسب و کار مربوط به مصرف کنندگان حقوقی (شرکتهای تجاری) وجود دارد که از این جمله می توان به موارد…

برای دانلود بر روی کادر بالا کلیک نمایید