ذهن خوانی

زبان بدن

زبان بدن

زبان بدن
چگونه افکار دیگران را بخوانیم
نویسنده الن پیرز
مترجم : فاطمه شعیبی
۲۷۳ صفحه
فهرست :
فصل اول : چارچوبی برای فهم فصل دو: قلمروها و حوزه ها فصل سوم: حالت های کف دست فصل چهارم: حالت های دست و بازو فصل پنجم: حالت های دست به چهره فصل ششم: حالتهای دست ها فصل هفتم: حالت پاها فصل هشتم: حالت ها و رفتارهای متداول ديگر فصل نهم: حالت های چشم فصل دهم: سيگار ، پيپ ، عينک فصل يازدهم: حالتهای ملكی و مالكيت فصل دوازدهم: کپی برداری و تصاوير آينه ای فصل…